preloader logo

Convocatòria subvencions de l’Estalvi Ètic 2024

L’Estalvi Ètic és una iniciativa de Colonya Caixa Pollença, que desenvolupa activitats de captació de recursos d’estalvi amb dues finalitats: per una banda, l’Ètica, mitjançant la concessió de finançaments, amb els imports dels dipòsits mantinguts pels impositors, i per una altra, la Solidària, a través de subvencions procedents de les donacions dels titulars dels comptes de l’Estalvi Ètic. Totes aquestes activitats financeres són controlades en les seves aplicacions ètiques pel Comitè Ètic de l’Estalvi Ètic, en el cas concret de projectes subvencionats, les decisions són determinades per l’anomenat Comitè, el qual ha decidit regular les convocatòries amb les següents bases:

1. Destinataris

Podràn optar a aquesta convocatòria de subvencions les entitats socials de dret privat sense ànim de lucre, no vinculades a administracions públiques ni a empreses privades, legalment constituïdes i inscrites al Registre de centres, serveis i/o entitats amb una antiguitat mínima d'un any en el moment de la publicació de la convocatòria, que desenvolupen activitats en el camp de l’acció social i conservació de l’entorn natural. La finalitat d’aquesta convocatòria es arribar al màxim nombre possible d’entitats i beneficiaris, cosa que implica un repartiment més ajustat. Es concedirà com a màxim una sola subvenció per entitat. Les entitats membres del Comitè no podran optar a aquesta convocatòria.

2. Sectors d’atenció

El projecte presentat tindrà com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones en situació de necessitat, així com de l’entorn natural, la potenciació del teixit social i la difusió de l’ Economia Social i Solidària.

3. Tipus de projecte

Els projectes socials han d’estar relacionats amb els següents conceptes:

3.1. Inversions per a l’adquisició o per a la reposició d’equipaments.
3.2. Materials de difusió del projecte.
3.3. Contractació laboral de personal tècnic per a l’execució del projecte.
3.4. Despeses relatives a personal voluntari, si n’hi ha en el projecte.
3.5. Formació de personal fix, eventual i voluntari per atendre el projecte.

4. Criteris de valoració

El marc dels criteris de valoració serà “Els Principis de la Carta per un Món Solidari”, aplicant, alhora, criteris d’equitat. Es tendrà en compte, l’interès, la utilitat, la qualitat, el caràcter innovador i l’oportunitat de l’activitat per a la qual es demana la subvenció, així com el nombre d’usuaris de l’entitat.

Es donarà prioritat als projectes:

4.1. Que desenvolupin activitats ambientals o socials de sostenibilitat i cohesió social.
4.2. Que facilitin millores a un major nombre de persones o a zones més infradotades.
4.3. Que promoguin la integració i la lluita contra la marginació i l’exclusió social.
4.4. Que siguin presentats conjuntament per dues o més entitats o xarxes.

Es valorarà, a més del projecte presentat, la funció i objectius de l’entitat, com també la seva implicació en el desenvolupament de l’Estalvi Ètic.

5. Obligacions i responsabilitats de les entitats

Les entitats subvencionades tenen les següents obligacions:

5.1. Presentar-se a l’acte de concessió de les subvencions. En cas de no justificar l’absència en el termini de 5 dies hàbils, s’entendrà que l’entitat renuncia a la subvenció.
5.2. Signar un acord que detallarà les condicions específiques de cada cas i contrauran el compromís de sotmetre’s a les comprovacions i al seguiment que determini el Comitè Ètic.
5.3. Els imports de les subvencions atorgades s’ingressaran al compte de l’Estalvi Ètic que cada entitat beneficiària tendrà obert a Colonya.
5.4. Informar als responsables del Comitè Ètic de Colonya sobre qualsevol eventualitat que pugui afectar l’execució del projecte presentat i permetre la visita d’aquest Comitè per conèixer-ne en directe l’evolució.
5.5. Finalitzat el projecte, els seus promotors hauran de presentar, abans del 28 (o 29 si procedeix) de febrer del l’any següent al lliurament de la subvenció els següents documents mitjançant la plataforma de sol·licituds:

  • Informe descriptiu i avaluador del procés seguit i dels resultats obtinguts.
  • La liquidació detallada de les despeses realitzades, amb còpia de les factures o rebuts corresponents al 100% de l’ajut concedit, expedits a nom de l'entitat i d'acord amb la normativa fiscal vigent. Tenint a disposició del Comitè Ètic els originals per si aquest ho reclama.
  • El logo de la vostra entitat i dues fotos del projecte subvencionat amb format digital. Per accedir a la nova convocatòria de subvencions és condició indispensable haver justificat les subvencions rebudes amb anterioritat.
5.6. La subvenció s’haurà de fer constar a qualsevol informació pública que les entitats beneficiàries facin sobre la realització del seu projecte. Així mateix, el Comitè Ètic es reserva el dret de divulgar, la identitat de les entitats beneficiàries, les característiques dels projectes, i les quantitats subvencionades.

6. Responsabilitats

La responsabilitat civil o penal de les actuacions concretes de cada projecte recaurà exclusivament sobre l’entitat que el promou. Colonya, a través del Comitè Ètic, es reserva el dret de suspendre els ajuts concedits si estima que els treballs en execució no s’ajusten als projectes convinguts o bé són contraris a la legislació vigent i, en aquest cas, podrà exigir la devolució de les quantitats entregades.

7. Interpretació i dictamen

7.1. Els projectes que no compleixin íntegrament tots els requisits exposats en aquestes bases quedaran automàticament exclosos de la convocatòria.
7.2. Les decisions que adopti el Comitè Ètic tindran caràcter executiu i seran inapel·lables. En tots els casos, queda facultat per interpretar i resoldre qualsevol qüestió que pugui sorgir en relació a la concessió i administració dels ajuts atorgats.

8. Acceptació

El fet de presentar la sol·licitud pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

9. Procediment de sol·licitud

Clica en el següent enllaç per accedir al procediment.

Guia ràpida Procediment de sol·licitud Accés directe a la plataforma

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar