preloader logo

Entitats col·laboradores

La Participació de les persones i institucions públiques i privades volem que sigui un dels element més importants del Estalvi Ètic. Escoltar la veu dels altres i comptar amb el recolzament social lo més ampli posible es imprescindible per dur endavant aquesta iniciativa.

Per això l'any 2004 es va constituir la Comissió d'Entitats col·laboradores de l'Estalvi Ètic de Colonya amb la voluntat de ser vincle i representació de la societat civil per col·laborar, assessorar, consultar, donar suport i proposar al Comité accions divulgadores, nous productes, línies d'actuació i totes aquelles iniciatives que puguin afavorir l'Estalvi Ètic.

Les entitats col·laboradores adherides a 31 de desembre de 2017 són les següents:

 • Drets Humans de Mallorca
 • Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes
 • Reas Balears
 • ALAS - Associació de lluita contra la SIDA
 • Tirme
 • Fundació Natzaret
 • Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca, (abans Coordinadora de persones amb discapacitats de Menorca)
 • Fundació Social la Sapiència
 • ABDEM - Associació Balear d’Esclerosi Múltiple
 • Asociación Siloe
 • Justicia i Pau

Durant aquests anys les reunions amb la Comissió han servit al Comité per recollir les opinions, suggerències i propostes de les entitats adherides casi sempre en el sentit de donar més visibilitat a l'Estalvi Ètic.

Reglament de la comissió d'entitats col·laboradores de l'Estalvi Ètic de Colonya Caixa Pollença

I. Funcions

1. La tasca de la Comissió d'Entitats Col.laboradores de l'Estalvi Ètic de Colonya consistirà en ser vincle i representació de la Societat Civil per col.laborar, assessorar, consultar, donar suport i proposar accions divulgadores, nous productes, línies d'actuació i totes aquelles iniciatives que puguin afavorir el Projecte, l'Estalvi Ètic de Colonya i el seu Comitè Ètic.

II. Integrants

1. Podran ser membres de la Comissió persones i institucions públiques i privades que ho sol.licitin per escrit al Comitè Ètic, que decidirà per unanimitat l'acceptació com a membres. Les institucions designaran un representant comunicant-ho de manera fefaent al Comitè Ètic.

III. Regles de funcionament

1. La Comissió d'Entitats Col.laboradores tindrà un President i un Secretari, que coincidiran amb els del Comitè Ètic, per la qual cosa els càrrecs tendran una durada de DOS ANYS i seran rotatoris entre les institucions integrants del Comitè. La primera presidència recaurà en la FUNDACIÓ GUILLEM CIFRE DE COLONYA, la segona en CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA i la tercera en la FUNDACIÓ DEIXALLES. La Secretaria sempre recaurà en la FUNDACIO GUILLEM CIFRE DE COLONYA.

2. El President farà les convocatòries amb avís dirigit a cada membre de la Comissió, que es reunirà dues vegades a l'any o quan li demanin dues terceres parts dels Membres de la Comissió. Les convocatòries expressaran l'ordre del dia fixat pel President o pels membres que hagin demanat la reunió. El President, concedirà l'ús de la paraula, i acabada la reunió, el secretari aixecarà una Acta amb el vist i plau del President. Els Llibres d'Actes i en el seu cas, la resta de la documentació, romandrà sota la custodia del Secretari. El lloc, data i hora de la reunió seran en cada cas el que es fixi a la convocatòria.

3. La Comissió no tindrà patrimoni ni pressupostos. Les despeses que pugui generar cada membre de la Comissió seran satisfetes per cada un dels membres, ja que la participació serà absolutament gratuïta i altruïsta.

4. Les propostes que faci la comissió no tindran caràcter vinculant.

5. Totes les decisions s’adoptaran per majoria simple entre els membres, i el president tindrà vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

6. Els membres de la Comissió es comprometen a mantenir la confidencialitat de les deliberacions així com a no divulgar cap informació que coneguin excepte les que hagin estat expressament autoritzades.

IV. Dissolució

1. Seràn causes de dissolució de la Comissió:
a) Per acord pres pel Comitè Ètic, en cas que no s’acompleixin les funcions per les quals fou creada.
b) En el supòsit que Colonya, per raons comercials o altres, hagués de retirar del mercat el productes coneguts com Estalvi Ètic.

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar