preloader logo
Josep Antoni Cifre Rodríguez
Josep Antoni Cifre RodríguezPresident de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya

Vint anys de feina, compromís i molta il·lusió

En la presentació de la primera memòria de l'Estalvi Ètic, enguany fa vint anys, Martí Torrandell, aleshores president de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, ens deia: “Esperam que any rera any, els habitants d'aquestes Illes anem conscienciant-nos que la millora i el benestar col·lectiu d’un país té una relació molt directa amb l’orientació de l’estalvi i la reconducció d’aquest envers una inversió de tipus social, assistencial, ecològica i solidària”.

En la memòria del desè aniversari de l'Estalvi Ètic, jo mateix deia que l'Estalvi Ètic era una resposta a les situacions de desigualtat social, a la demanda de transparència en el sistema financer, compromès amb una economia real i no especulativa i un finançament just a famílies i a empreses”.
Després de vint anys, l'Estalvi Ètic creix, encapçalat pel Comitè Ètic i recolzat per cada vegada més sectors socials i econòmics. Colonya, Caixa d’Estalvis, continua amb el repte d'aportar instruments financers solidaris per desenvolupar i mantenir vius el seus principis ètics fundacionals. Conscients que no són tan sols productes financers sinó que són la nostra raó de ser i actuar. D'aquest repte, en traiem la nostra força i del seu resultat el devenir de la societat que volem per a les Illes Balears.

Molts d'anys!!!

El comitè Ètic
El comitè Ètic
Fundació Guillem Cifre de ColonyaBartomeu Jaume Forteza i Juan José Caldés
Càritas Diocesana de MallorcaMaria Salleras Juan i Joan Seguí Ramon
Fundació DeixallesFrancesca Martí Llodrà
Amadip Esment FundacióMontserrat Fuster Cabrer
Federació de Cooperatives de les Illes BalearsMalena Riudavets Suárez

L'Estalvi Ètic - D'una idea a una realitat

Enguany es compleixen 20 anys que Caixa Colonya va apostar per la idea engrescadora que Fundació Deixalles i Càritas els hi plantejava: oferir als ciutadans i empreses un producte financer que els permetés estalviar i finançar activitats amb uns valors que fins aleshores eren inexistents, amb responsabilitat ambiental i social, iniciant la primera llibreta d’estalvi ètic de tot l’estat espanyol.

Des dels primers dies el projecte d’estalvi ètic de Caixa Colonya ha estat una iniciativa transformadora, que ha permès permet introduir l’ètica i la solidaritat en les finances. Si bé aquest esperit inicial s’ha mantingut durant aquests vint anys d’existència, s’han anat introduint alguns canvis per anar adaptant l’Estalvi Ètic als nous temps:

· S’han ampliat les entitats que formen part del Comitè Ètic, i s’han canalitzat suggeriments a través de les entitats col·laboradores.

· A causa del desencant produït per la crisi econòmica i financera que va esclatar l’any 2008, durant aquests darrers anys s’ha produït un creixement exponencial dels estalvis i nombre de llibretes.

· Mitjançant una enquesta a tots els depositants de l’Estalvi Ètic s’han revisat els criteris per tal d’ampliar les activitats econòmiques i empresarials susceptibles d’esser finançades per l’estalvi ètic.

· S’han integrat als òrgans de govern de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença les entitats representatives dels interessos col·lectius.

Al llarg del camí i en els canvis sempre hem tingut presents els principis de l’economia solidària i l’ideal de fer possible una economia al servei de les persones, prioritzant el benestar social, la defensa del medi ambient i la sostenibilitat ambiental, el compromís amb l’entorn, la solidaritat, la justícia, la cohesió social , amb l’objectiu que l’economia es pugui desenvolupar d’una altra manera.

La preocupació per les crisis que hem anat patint en aquests anys (econòmiques, però també de valors), ens obliguen a seguir aquesta senda, a posar-lo en valor, a sentir la satisfacció del camí recorregut però amb la mirada fixada en la millora contínua, en la transparència, en fer col·lectiu i en la recerca de nous models de treball, d’habitatge, d’economia.

La preocupació per la situació actual d’una societat insolidària amb les persones d’altres països; la pèrdua de valors com la solidaritat, la justícia o el compromís; la necessitat de canvis de models productius davant un medi ambient deteriorat; l’amenaça minoritària però contínua de privació de llibertats, ens encoratgen a continuar aquest camí que permet solidaris i de protecció al medi ambient es desenvolupin, fent així que petites utopies esdevinguin realitats.

Memòria de l’Estalvi Ètic en xifres

L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:

 • Evolució 2008-2018
  Conceptes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % inc 18/17
  Conceptes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % inc 18/17
  Saldo total del dipòsits 14.197.826€ 16.500.116€ 17.409.409€ 20.048.378€ 29.662.326€ 45.139.193€ 62.970.956€ 87.472.440€ 123.503.792€ 155.971.605€ 186.237.013€ 19,40%
  De persones físiques 8.650.457€ 10.073.711€ 10.922.489€ 14.985.663€ 22.255.291€ 34.468.361€ 49.915.352€ 71.051.801€ 102.498.134€ 131.787.426€ 151.495.859€ 14,95%
  De persones jurídiques 5.547.369€ 6.426.585€ 6.486.920€ 5.062.715€ 7.407.035€ 10.670.832€ 13.055.604€ 16.090.626€ 21.005.658€ 24.184.180€ 34.741.153€ 43,65%
  Nombre total de comptes actius 3.504 4.054 4.702 5.933 7.872 10.411 12.535 14.054 15.377 16.415 16.644 1,40%
  Nombre de libretes a la vista 2.076 2.339 2.621 3.238 4.696 6.682 8.274 9.318 10.146 10.522 10.410 -1,06%
  Nombre de comptes corrents 1.428 1.715 2.081 2.695 3.122 3.651 4.162 4.581 5.099 5.756 6.103 6,03%
  Nombre de llibretes a termini 54 78 99 155 132 137 131 -4,38%
  Nombre total de titulars 4.747 5.447 6.245 7.808 10.391 13.837 16.556 18.432 20.478 18.095 18.336 1,33%
  Total persones físiques 4.118 4.695 5.343 6.782 9.176 12.384 14.824 16.609 18.381 16.130 16.337 1,28%
  Total persones jurídiques 629 752 902 1.026 1.215 1.453 1.732 1.823 2.097 1.965 1.999 1,73%
  Saldo mig dels comptes 4.052€ 4.070€ 3.702€ 3.379€ 3.768€ 4.335€ 5.024€ 6.224€ 8.032€ 9.502€ 11.189€ 17,76%
  Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici
  De la llibreta a la vista 2,77% 2,00% 1,00% 1,25% 1,25% 1,25% 1,00% 0,60% 0,30% 0,15% 0,05% -66,67%
  Del compte corrent 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,15% 0,07% 0,05% -28,57%
  Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya 5,65% 5,73% 5,96% 6,75% 9,50% 11,80% 14,60% 19,43% 26,23% 30,69% 34,55% 12,58%

  Continuem amb increments significatius de dipòsits de clients.
  L'any 2018 el saldo total dels dipòsits de l'Estalvi Ètic han arribat als 186 milions d'euros, el que suposa un increment del 19,40% respecte de l'any anterior.
  El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre eren 16.644, amb un saldo mitjà de 11.189 €.
  El nombre de titulars de comptes de l'Estalvi Ètic és de 18.336, dels quals un 89% correspon a persones físiques.
  Els dipòsits de l'Estalvi Ètic representen el 34,55% del total de dipòsits de l'Entitat, mentre que l'any anterior era de 30,69%.

 • Evolució 2008-2018
  Conceptes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % inc 18/17
  Conceptes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % inc 18/17
  Dotació anual de fons de donacions 158.837€ 118.535€ 84.545€ 100.008€ 127.264€ 184.017€ 234.653€ 213.122€ 155.835€ 177.205€ 162.697€ -8,19%
  Donacions de clients sobre interessos 144.617€ 105.963€ 71.959€ 71.959€ 112.296€ 174.128€ 217.893€ 196.639€ 142.737€ 111.701€ 64.835€ -41,96%
  Aportació solidària clients 16.580€
  Fons provinents de l'Assegurança Solidària 12.790€ 11.703€ 11.728€ 13.398€ 14.035€ 8.582€ 15.442€ 15.081€ 11.750€ 11.326€ 14.438€ 27,48%
  Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari 567€ 410€ 378€ 303€ 360€ 589€ 720€ 1.287€ 1.348€ 2.690€
  Interessos dipòsits termini 863€ 459€ 480€ 561€ 573€ 718€ 598€ 115€
  Donació Colonya per finançaments Etics 51.488€ 66.844€ 29,83%
  Acumulat de la dotació del fons de donacions 547.283€ 665.818€ 750.363€ 850.371€ 977.635€ 1.161.652€ 1.396.305€ 1.609.427€ 1.765.262€ 1.942.467€ 2.105.164€ 8,38%
  Saldo del Fons de Solidaritat 41.879€ 61.875€ 77.397€ 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.967€ -35,95%

  L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 162 mil euros.
  La reducció de la donació per part dels clients a causa de la baixada del tipus d’interès, ha estat compensada per la donació de Colonya del 0,35% de l'import dels finançaments formalitzats amb fons de l’Estalvi Ètic.
  Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2019.
  Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut més de dos milions d’euros.

 • Evolució 2008-2018
  Conceptes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % inc 18/17
  Conceptes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % inc 18/17
  Subvencions concedides anualment
  Import 99.910€ 118.650€ 93.810€ 75.448€ 69.556€ 103.537€ 142.721€ 200.929€ 201.273€ 161.455€ 177.888€ 10,18%
  Nombre de projectes 42 55 62 77 63 70 93 113 139 126 129 2,38%
  Subvencions dels Fons d'Ajudes
  Import 20.190€ 16.703€ 45.000€ 25.000€ 28.000€ 9.000€ 27.000€ 23.000€ 15.019€ 20.000€ 33,17%
  Nombre de projectes 2 2 5 3 3 1 3 2 1 1 0,00%
  Subvencions concedides acumulades
  Import 336.379€ 475.219€ 585.732€ 706.180€ 800.736€ 932.273€ 1.083.994€ 1.311.923€ 1.536.196€ 1.712.670€ 1.910.558€ 11,55%
  Nombre de projectes 129 186 250 332 398 471 565 681 822 949 1079 13,70%
  Saldo del Fons de Solidaritat 41.879€ 61.875€ 77.397€ 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.957€ -35,97%

  L’any 2018 s’han concedit subvencions a 129 entitats del Tercer Sector Social per una quantitat de 177.888 euros.
  Des del fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències s'ha fet una donació de 20.000 euros als damnificats de Sant Llorenç des Cardassar.
  El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera 1,9 milions d'euros.

  Classificació de les subvencions segons la finalitat dels projectes
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número
  2001-2004 60.894€ 24 6.000€ 2 14.600€ 5 6.000€ 1 87.494€ 32
  2005 13.355€ 5 7.360€ 2 7.000€ 1 27.715€ 8
  2006 27.278€ 10 11.575€ 4 7.500€ 3 2.000€ 1 48.353€ 18
  2007 41.373€ 17 18.700€ 7 9.000€ 3 3.835€ 2 72.908€ 29
  2008 63.010€ 25 17.000€ 7 6.500€ 3 13.400€ 7 99.910€ 42
  2009 75.050€ 34 20.700€ 10 13.900€ 5 9.000€ 6 118.650€ 55
  2010 53.793€ 39 18.480€ 10 11.619€ 6 4.000€ 2 5.918€ 5 93.810€ 62
  2011 45.956€ 42 11.952€ 14 7.940€ 8 7.600€ 9 2.000€ 4 75.448€ 77
  2012 44.900€ 39 11.000€ 9 4.631€ 5 5.425€ 7 3.600€ 3 69.556€ 63
  2013 61.297€ 45 18.440€ 9 3.400€ 3 5.500€ 4 14.900€ 9 103.537€ 70
  2014 98.993€ 63 11.112€ 6 12.016€ 9 7.800€ 5 12.800€ 10 142.721€ 93
  2015 135.067€ 73 13.150€ 7 25.014€ 16 8.498€ 5 19.200€ 12 200.929€ 113
  2016 135.661€ 89 16.100€ 11 19.700€ 14 10.526€ 8 19.286€ 17 201.273€ 139
  2017 107.033€ 84 14.220€ 8 14.025€ 12 10.500€ 8 15.677€ 14 161.455€ 126
  2018 119.984€ 87 14.500€ 6 13.340€ 12 16.470€ 12 13.594€ 12 177.888€ 129
  Totals 1.083.644€ 676 210.289€ 112 111.685€ 85 127.819€ 79 148.210€ 104 1.681.647€ 1056
  % mitjana 64,44% 64,02% 12,50% 10,61% 6,64% 8,05% 7,60% 7,48% 8,81% 9,85%

  Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials.

  Titular Localitat Import
  Titular Localitat Import
 • Evolució 2008-2018
  Conceptes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % inc 18/17
  Conceptes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % inc 18/17
  Finançaments formalitzats anualment
  Import concedit 746.949€ 1,660.728€ 1,285.871€ 2,545.473€ 2,660.807€ 2,962.940€ 3,836.366€ 5,707.303€ 13,126.641€ 13,816.166€ 19.098.205€ 38,23%
  Nombre d'operacions 26 33 28 59 65 52 41 175 247 279 411 47,31%
  Finançaments formalitzats acumulats
  Import concedit 5,795.185€ 7,455.913€ 8,741.784€ 11,287.257€ 13,948.064€ 16,911.004€ 20,747.370€ 26,454.673€ 39,581.314€ 65,863.543€ 84.961.748€ 29,00%
  Nombre d'operacions 115 148 176 235 300 352 393 568 815 962 1505 37,57%
  Saldo actual finançaments 2,510.662€ 2,316.685€ 2,771.906€ 4,395.746€ 5,151.701€ 4,353.831€ 4,862.618€ 8,391.523€ 20,403.424€ 48,344.043€ 59.757.482€ 23,61%
  Índex de morositat 0,74% 0,84% 0,77% 1,00% 0,70% 1,29% 0,30% 0,01% 0,27% 3,43% 2,84% -17,20%
  Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) 0,93% 0,80% 0,99% 1,53% 1,75% 1,23% 1,56% 2,31% 3,48% 12,28% 13,82% 12,54%
  Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) 17,68% 14,04% 15,92% 21,93% 17,36% 9,70% 7,72% 9,62% 16,52% 31,00% 32,10% 3,55%

  En 2018 s'han formalitzat 411 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 19 milions d'euros.
  L'índex de morositat està en el 2,84%
  Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 13,82% del total de dipòsits de l’Entitat.
  L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.

  Classificació Finançaments Concedits 2018 per Finalitats
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Iniciatives d'economia verda 17 638.177€ 3,34%
  Educació, cultura i R+D+I 31 550.400€ 2,88%
  Salud i Benestar social 39 1.650.097€ 8,64%
  Economia productiva i desenvolupament local 198 3.934.551€ 20,60%
  Habitatge 126 12.324.980€ 64,53%
  Total general 411 19.098.205€
  Classificació Finançaments Concedits 2018 per Destinataris
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Economia productiva 198 3.934.551€ 20,60%
  Famílies i persones físiques 178 13.288.307€ 69,58%
  Economia social 35 1.875.347€ 9,82%
  Total general 411 19.098.205€
  Titular Import
  Titular Import
 • Moviments 2018
  Conceptes Data Moviments Saldo disponible
  Concepte Data Moviments Saldo disponible
  Saldo 31/12/2018 32.957,85€
  Donació damnificats Sant Llorenç des Cardassar 11/27/18 20.000,00€ 32.957,85€
  Sobrant no disposat Estalvi Ètic 9/4/18 916,23€ 52.957,85€
  Salvemos Sonrisas. Renuncia subvenció 4/12/18 600,00€ 52.051,62€
  Saldo 31/12/17 51.451,00€

  Del Fons d'Ajudes i Emergències es va fer una donació de 20.000 € pels damnificats de la torrentada de Sant Llorenç des Cardasar realitzada a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament per ajudar a aquells més necessitats.

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar