preloader logo
Josep Antoni Cifre Rodríguez
Josep Antoni Cifre RodríguezPresident de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya

Educació financera

Després de la reestructuració del sistema financer, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA), que agrupava les caixes d'estalvi dins l'Estat espanyol, representa actualment prop del 32% dels actius totals del sistema financer espanyol. Avui, dins CECA, hi ha, apart de les dues caixes d'Estalvis, set entitats que tenen el seu origen en una caixa i, plegats, l'any 2017, hem aportat més de vuit-cents milions d'euros en Obra Social. Una suma important que ha possibilitat la realització de més de 115.000 activitats, que han beneficiat a 34 milions de persones (el 56% dels beneficiaris han estat col·lectius específics) (1). Aquestes xifres d'Obra Social constaten la importància i dependència que tenen moltes entitats i col·lectius a l'hora de complir els seus objectius socials. I contrasta amb la poca sensibilitat reguladora que se li va donar per part del legislador. No obstant, i malgrat els canvis introduïts dins l'Obra Social, cal aplaudir l’esforç realitzat per totes les entitats que conformen la CECA pel seu voluntarisme i la seva fidelitat als seus orígens. És cert que les xifres de creixement dels darrers quatre exercicis econòmics poden considerar-se sòlides quant a la recuperació econòmica en referència als nivells de Producte Interior Brut previ a la crisi. Però a l'any 2017, dins alguns foros internacionals clama de forma clara una paraula: desigualtat. I es fa palès que la recuperació econòmica no es veu acompanyada en la mateixa mesura del progrés en temes socials. Fins i tot la Comissió Europea i l’OCDE alerten que a l'Estat espanyol hi ha debilitats que generen desigualtat i que causen problemes de vulnerabilitat social, fins i tot anteriors a la crisi, i que, juntament amb altres factors, suposen un llast per aconseguir una recuperació econòmica ferma.

Un d’aquests factors és la necessitat de l'educació financera. El progrés no es pot lligar sols a les revolucions tecnològiques que deixen fora una gran part de la societat, sinó que és necessari transmetre valors, juntament amb habilitats i coneixements, que ajudin a les persones a poder prendre decisions informades. En aquest sentit, a través de FUNCAS, les entitats de CECA hem començat una campanya per intensificar les accions lligades a la formació i a la informació de les persones dins l'activitat financera i els seus instruments. És evident que l'Estalvi Ètic no sols és una eina financera que ajuda a la formació de les persones, sinó que va molt més enllà: transmet valors. I vist amb la perspectiva dels temps, cal agrair la visió, solidaritat i coherència de tots els qui l'heu fet possible. Per molts anys i moltes gràcies.
(1) Memòria 2017 Obra Social de la CECA.

El comitè Ètic
El comitè Ètic
Fundació Guillem Cifre de ColonyaBartomeu Jaume Forteza i Juan José Caldés
Càritas Diocesana de MallorcaMaria Salleras Juan i Joan Seguí Ramon
Fundació DeixallesFrancesca Martí Llodrà
Amadip Esment FundacióMontserrat Fuster Cabrer
Federació de Cooperatives de les Illes BalearsMalena Riudavets Suárez

Mantenir vius els nostres valors

Com ja comentàvem l'any passat, sembla esser que la crisi econòmica que es va fer palesa l’any 2007 ja és història, i les xifres macroeconòmiques semblen confirmar la bona marxa de l'economia i l’ocupació.
Però com ja també apuntàvem a la memòria de l’any 2016, aquesta recuperació no ha arribat a tota la societat, destacant que mentre alguns col·lectius se n'aprofiten d'ella, molts d’altres segueixen quedant al marge. Parlem de desigualtats, incertesa i nous models de pobresa, amb la contínua disminució de la classe mitjana i amb l'augment de l'ocupació precària, estacional i temporal, que es tradueix en un major nombre de treballadors empobrits.

Davant els efectes d’aquesta passada crisi, una bona part de la població mundial ha hagut de fer front a diferents reformes per reconduir l’economia, i la por de perdre el que resta de benestar, està generant societats més desconfiades, insolidàries, egoistes i en algunes ocasions xenòfobes, amb l’aparició de partits polítics i líders que posen en qüestió valors que molts ja donàvem com a inqüestionables i consolidats com solidaritat, justícia, cohesió social, sostenibilitat ambiental, o defensa del bé comú....

Però no tot està perdut, i com a aspecte molt positiu, no podem obviar que l'economia solidària s'ha consolidat com una alternativa sòlida i estable, amb el creixement de nombre d’empreses, facturació, i llocs de feina. Ara es tracta que el ciutadà tingui confiança i accessibilitat a aquestes empreses que generen valor a la societat.

Entenem que l'Estalvi Ètic és un model financer sa i sostenible, i que contribueix a la prosperitat econòmica, social i medi ambiental de la nostra comunitat a llarg termini. El repte del Comitè Ètic és mantenir vius els valors: solidaritat, justícia, cohesió social, sostenibilitat ambiental, defensa del bé comú...., que formen part de l’ADN de l’Estalvi Ètic, perquè som conscients que aplicar-los té un efecte transformador a tota la societat.

Memòria de l’Estalvi Ètic en xifres

L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:

 • Evolució 2007-2017
  Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % inc 17/16
  Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % inc 17/16
  Saldo total del dipòsits 13.929.417€ 14.197.826€ 16.500.116€ 17.409.409€ 20.048.378€ 29.662.326€ 45.139.193€ 62.970.956€ 87.472.440€ 123.503.792€ 155.971.605€ 26,29%
  De persones físiques 8.228.042€ 8.650.457€ 10.073.711€ 10.922.489€ 14.985.663€ 22.255.291€ 34.468.361€ 49.915.352€ 71.051.801€ 102.498.134€ 131.787.426€ 28,58%
  De persones jurídiques 5.701.375€ 5.547.369€ 6.426.585€ 6.486.920€ 5.062.715€ 7.407.035€ 10.670.832€ 13.055.604€ 16.090.626€ 21.005.658€ 24.184.180€ 15,13%
  Nombre total de comptes actius 3.043 3.504 4.054 4.702 5.933 7.872 10.411 12.535 14.054 15.377 16.415 6,75%
  Nombre de libretes a la vista 1.879 2.076 2.339 2.621 3.238 4.696 6.682 8.274 9.318 10.146 10.522 3,71%
  Nombre de comptes corrents 1.164 1.428 1.715 2.081 2.695 3.122 3.651 4.162 4.581 5.099 5.756 12,88%
  Nombre de llibretes a termini 54 78 99 155 132 137 3,79%
  Nombre total de titulars 4.102 4.747 5.447 6.245 7.808 10.391 13.837 16.556 18.432 20.478 18.095 -11,64%
  Total persones físiques 3.571 4.118 4.695 5.343 6.782 9.176 12.384 14.824 16.609 18.381 16.130 -12,25%
  Total persones jurídiques 531 629 752 902 1.026 1.215 1.453 1.732 1.823 2.097 1.965 -6,29%
  Saldo mig dels comptes 4.578€ 4.052€ 4.070€ 3.702€ 3.379€ 3.768€ 4.335€ 5.024€ 6.224€ 8.032€ 9.502€ 18,30%
  Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici
  De la llibreta a la vista 2,24% 2,77% 2,00% 1,00% 1,25% 1,25% 1,25% 1,00% 0,60% 0,30% 0,15% -50,00%
  Del compte corrent 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,15% 0,07% -53,33%
  Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya 5,31% 5,65% 5,73% 5,96% 6,75% 9,50% 11,80% 14,60% 19,43% 26,23% 30,69% 17,00%

  Continuem amb increments significatius de dipòsits de clients. L’any 2017 el saldo total dels dipòsits de l’Estalvi Ètic han arribat als 156 milions d’euros, el que suposa un increment del 26,29% respecte de l’any anterior. El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre eren 16.415, el que significa un augment d’un 6,75%, amb un saldo mig de 9.502€.

  El nombre de titulars de comptes de l'Estalvi Ètic és de 18.095, dels quals un 89,1% correspon a persones físiques. El decrement respecte de l’any anterior és a causa del canvi de criteris en la forma de computar-los. Els dipòsits de l’Estalvi Ètic representen el 30,69% del total de dipòsits de l’Entitat, mentre que l’any anterior era de 26,23%.

 • Evolució 2007-2017
  Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % inc 17/16
  Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % inc 17/16
  Dotació anual de fons de donacions 133.789€ 158.837€ 118.535€ 84.545€ 100.008€ 127.264€ 184.017€ 234.653€ 213.122€ 155.835€ 177.205€ 13,71%
  Donacions de clients sobre interessos 121.920€ 144.617€ 105.963€ 71.959€ 85.746€ 112.296€ 174.128€ 217.893€ 196.639€ 142.737€ 111.701€ -21,74%
  Fons provinents de l'Assegurança Solidària 11.467€ 12.790€ 11.703€ 11.728€ 13.398€ 14.035€ 8.582€ 15.442€ 15.081€ 11.750€ 11.326€ -3,61%
  Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari 402€ 567€ 410€ 378€ 303€ 360€ 589€ 720€ 1.287€ 1.348€ 2.690€ 99,55%
  Interessos dipòsits termini 863€ 459€ 480€ 561€ 573€ 718€ 598€ 115€
  Interessos dipòsits termini 51.488€
  Acumulat de la dotació del fons de donacions 388.446€ 547.283€ 665.818€ 750.363€ 850.371€ 977.635€ 1.161.652€ 1.396.305€ 1.609.427€ 1.765.262€ 1.942.467€ 10,04%
  Saldo del Fons de Solidaritat 18.000€ 41.879€ 61.875€ 77.397€ 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ -26,72%

  L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 177 mil euros. La reducció de la donació per part dels clients a causa de la baixada del tipus d’interès, ha estat compensada per la donació de Colonya de la meitat de la comissió d’apertura dels finançaments formalitzats amb fons de l’Estalvi Ètic.

  Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2018. Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut quasi dos milions d’euros.

 • Evolució 2007-2017
  Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % inc 17/16
  Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % inc 17/16
  Subvencions concedides anualment
  Import 72.908€ 99.910€ 118.650€ 93.810€ 75.448€ 69.556€ 103.537€ 142.721€ 200.929€ 201.273€ 161.455€ -19,78%
  Nombre de projectes 29 42 55 62 77 63 70 93 113 139 126 -9,35%
  Subvencions dels Fons d'Ajudes
  Import 20.190€ 16.703€ 45.000€ 25.000€ 28.000€ 9.000€ 27.000€ 23.000€ 15.019€ -34,70%
  Nombre de projectes 2 2 5 3 3 1 3 2 1 -50,00%
  Subvencions concedides acumulades
  Import 236.469€ 336.379€ 475.219€ 585.732€ 706.180€ 800.736€ 932.273€ 1.083.994€ 1.311.923€ 1.536.196€ 1.712.670€ 11,49%
  Nombre de projectes 87 129 186 250 332 398 471 565 681 822 949 15,45%
  Saldo del Fons de Solidaritat 18.000€ 41.879€ 61.875€ 77.397€ 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ -26,72%

  L’any 2017 s’han concedit subvencions a 126 entitats del Tercer Sector Social per una quantitat de 161.455 euros. Des del fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències s'ha concedit a la Creu Roja una subvenció de 15.019 euros. El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera 1,7 milions d'euros.

  Classificació de les subvencions segons la finalitat dels projectes
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número
  2001-2004 60.894€ 24 6.000€ 2 14.600€ 5 6.000€ 1 87.494€ 32
  2005 13.355€ 5 7.360€ 2 7.000€ 1 27.715€ 8
  2006 27.278€ 10 11.575€ 4 7.500€ 3 2.000€ 1 48.353€ 18
  2007 41.373€ 17 18.700€ 7 9.000€ 3 3.835€ 2 72.908€ 29
  2008 63.010€ 25 17.000€ 7 6.500€ 3 13.400€ 7 99.910€ 42
  2009 75.050€ 34 20.700€ 10 13.900€ 5 9.000€ 6 118.650€ 55
  2010 53.793€ 39 18.480€ 10 11.619€ 6 4.000€ 2 5.918€ 5 93.810€ 62
  2011 45.956€ 42 11.952€ 14 7.940€ 8 7.600€ 9 2.000€ 4 75.448€ 77
  2012 44.900€ 39 11.000€ 9 4.631€ 5 5.425€ 7 3.600€ 3 69.556€ 63
  2013 61.297€ 45 18.440€ 9 3.400€ 3 5.500€ 4 14.900€ 9 103.537€ 70
  2014 98.993€ 63 11.112€ 6 12.016€ 9 7.800€ 5 12.800€ 10 142.721€ 93
  2015 135.067€ 73 13.150€ 7 25.014€ 16 8.498€ 5 19.200€ 12 200.929€ 113
  2016 135.661€ 89 16.100€ 11 19.700€ 14 10.526€ 8 19.286€ 17 201.273€ 139
  2017 107.033€ 84 14.220€ 8 14.025€ 12 10.500€ 8 15.677€ 14 161.455€ 126
  Totals 963.660€ 589 195.789€ 106 98.345€ 73 111.349€ 67 134.616€ 92 1.503.759€ 927
  % mitjana 64,08% 63,54% 13,02% 11,43% 6,54% 7,87% 7,40% 7,23% 8,95% 9,92%

  Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials.

  Titular Localitat Import
  Titular Localitat Import
 • Evolució 2007-2017
  Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % inc 17/16
  Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % inc 17/16
  Finançaments formalitzats anualment
  Import concedit 1,424.693€ 746.949€ 1,660.728€ 1,285.871€ 2,545.473€ 2,660.807€ 2,962.940€ 3,836.366€ 5,707.303€ 13,126.641€ 13,816.166€ 5,25%
  Nombre d'operacions 29 26 33 28 59 65 52 41 175 247 279 12,96%
  Finançaments formalitzats acumulats
  Import concedit 5,048.236€ 5,795.185€ 7,455.913€ 8,741.784€ 11,287.257€ 13,948.064€ 16,911.004€ 20,747.370€ 26,454.673€ 39,581.314€ 65,863.543€ 66,40%
  Nombre d'operacions 89 115 148 176 235 300 352 393 568 815 962 18,04%
  Saldo actual finançaments 2,485.273€ 2,510.662€ 2,316.685€ 2,771.906€ 4,395.746€ 5,151.701€ 4,353.831€ 4,862.618€ 8,391.523€ 20,403.424€ 48,344.043€ 136,94%
  Saldo actual finançaments 2,485.273€ 2,510.662€ 2,316.685€ 2,771.906€ 4,395.746€ 5,151.701€ 4,353.831€ 4,862.618€ 8,391.523€ 20,403.424€ 48,344.043€ 136,94%
  Índex de morositat 1,26% 0,74% 0,84% 0,77% 1,00% 0,70% 1,29% 0,30% 0,01% 0,27% 3,43% 1.170,37%
  Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) 0,96% 0,93% 0,80% 0,99% 1,53% 1,75% 1,23% 1,56% 2,31% 3,48% 12,28% 252,87%
  Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) 17,84% 17,68% 14,04% 15,92% 21,93% 17,36% 9,70% 7,72% 9,62% 16,52% 31,00% 87,65%

  En 2017 s'han formalitzat 279 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 13,8 milions d'euros.
  L'índex de morositat està en el 3,43%.
  Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 12,28% del total de dipòsits de l’Entitat.
  L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.

  Classificació Finançaments Concedits 2017 per Finalitats
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Iniciatives d'economia verda 7 95.000€ 0,69%
  Educació, cultura i R+D+I 27 602.900€ 4,36%
  Salud i Benestar social 28 2,273.100€ 16,45%
  Economia productiva i desenvolupament local 144 3,790.700€ 27,44%
  Habitatge 73 7.054.466€ 51,06%
  Total general 279 13,816.166€
  Classificació Finançaments Concedits 2017 per Destinataris
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Economia productiva 144 3,790.700€ 27,44%
  Famílies i persones físiques 109 7,517.466€ 54,41%
  Economia social 26 2,508.000€ 18,15%
  Total general 279 13,816.166€
  Titular Localitat Import
  Titular Localitat Import
 • Evolució 2007-2017
  Conceptes Data Dotacions Disposicions Saldo disponible
  Concepte Data Dotacions Disposicions Saldo disponible
  Saldo 31/12/2016 70.545,51€
  Disposició per a subvencions 11/5/17 -5.655,00€ 64.890,51€
  Aplisencom. Renuncia subvenció 23/3/17 800,00€ 65.690,51€
  Fundació Lithica. Renuncia subvenció 16/3/17 800,00€ 66.490,51€
  Creu Roja 15/5/17 -15.018,89€ 51.471,62€
  Saldo 31/12/2017 51.471,62€

  El fons de solidaritat per ajuts i emergències s'ha reduit en 19 mil euros, justificats pel moviments mostrats a la tabla.

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar