preloader logo
Josep Antoni Cifre Rodríguez
Josep Antoni Cifre RodríguezPresident de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya

Valors

Després d’haver complert els seus primer 20 anys d’existència l’any passat, l’Estalvi Ètic de Colonya segueix creixent gràcies al seu compromís de servei a les persones.

En aquests moments d’incertesa, fins i tot d’angoixa i de por per la pandèmia de la COVID-19 que a hores d’ara encara patim, la solidaritat, la transparència, l’honradesa, la cura pel nostre entorn social i ambiental són valors encara més necessaris, si cal.

Una entitat més que centenària com Colonya ha viscut i travessat multitud de crisis, etapes difícils, vicissituds de tota mena, que han posat a prova un i altre cop la fortalesa d’una entitat com la nostra.

Aquesta fortalesa, segurament, es troba en uns valors fundacionals que han forjat una caixa d’estalvis propera, amb un objectiu primordial que no és altre que millorar les condicions de vida de les persones del seu entorn.

L’Estalvi Ètic de Colonya representa fidelment aquests valors institucionals que resumim en el servei a les persones i que han de ser la nostra senya d’identitat.

El comitè Ètic
El comitè Ètic
Fundació Guillem Cifre de ColonyaBartomeu Jaume Forteza i Juan José Caldés
Càritas Diocesana de MallorcaMaria Salleras Juan i Joan Seguí Ramon
Fundació DeixallesFrancesca Martí Llodrà
Amadip Esment FundacióMontserrat Fuster Cabrer
Federació de Cooperatives de les Illes BalearsMalena Riudavets Suárez

L'Estalvi Ètic - Per un canvi en el model econòmic

Si l'any passat, en el marc de la celebració del 20è aniversari de l'Estalvi Ètic, i tenint ben present la capacitat de transformació de la iniciativa i de la seva evolució al llarg dels anys, seguiem preocupats per les crisis que s’havien anat produint.

Enguany, ens trobam davant una nova situació, la COVID-19, que ha originat una crisi global: sanitària, social, econòmica, laboral, … de conseqüències que encara no podem quantificar, i que ha posat sobre la taula les grans diferències , que ha incrementat de la vulnerabilitat de les persones més desfavorides, i el gran impacte ambiental que te la humanitat sobre el medi ambient.

Des del Comitè Ètic, volem continuar evolucionant i adaptar-nos a les noves situacions, volem mantenir vius els criteris solidaris, ètics i transparents de l'Estalvi Ètic.

Solidaris, perquè volem que les ajudes arribin on més es necessitin, per a això enguany hem donat l'opció a les entitats que van sol·licitar subvenció a principi d'any, perquè puguin adaptar les seves accions a la nova situació esdevinguda.

Ètics, perquè volem que els doblers dels clients de l'Estalvi Ètic s’inverteixin amb criteris ètics, fent un ús socialment responsable dels doblers; sabent que s’inverteixen en projectes que afavoreixen tant la cohesió social com el desenvolupament sostenible. Per a això, estam atenent aquelles operacions de finançament que cobreixen necessitats econòmiques originades per la COVID-19 per a les quals hem creat un nou codi a fi d’identificar-les.

I Transparents, per l’existència d’un Comitè Ètic, format per entitats externes a Colonya, que garanteix l’eticitat de totes les operacions i s’encarrega de decidir sobre la qualificació ètica de les subvencions i dels finançaments. Per això cada any es presenta públicament les dades de l’estalvi, que ens permet conèixer el destí dels doblers, un element diferenciador propi de les finances ètiques i generador de confiança i credibilitat.

El Comitè Ètic creu que el canvi en el model econòmic és possible i urgent. En aquest sentit, i una vegada més, hem de posar esment en els nostres valors, per tal que aquesta iniciativa sigui una eina més de transformació i cohesió de la nostra societat. Així, ens ratificam en els principis de la Carta per un Món Solidari, punt de partida de les actuacions de l’Estalvi Ètic, i que són: Equitat - Ocupació - Medi ambient - Cooperació - Sense ànim de lucre i Compromís amb l’entorn.

Memòria de l’Estalvi Ètic en xifres

L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:

 • Evolució 2009-2019
  Conceptes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % inc 19/18
  Conceptes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % inc 19/18
  Saldo total del dipòsits 16.500.116€ 17.409.409€ 20.048.378€ 29.662.326€ 45.139.193€ 62.970.956€ 87.472.440€ 123.503.792€ 155.971.605€ 186.237.013€ 192.730.138€ 3,49%
  De persones físiques 10.073.711€ 10.922.489€ 14.985.663€ 22.255.291€ 34.468.361€ 49.915.352€ 71.051.801€ 102.498.134€ 131.787.426€ 151.495.859€ 160.423.776€ 5,89%
  De persones jurídiques 6.426.585€ 6.486.920€ 5.062.715€ 7.407.035€ 10.670.832€ 13.055.604€ 16.090.626€ 21.005.658€ 24.184.180€ 34.741.153€ 32.306.362 -7,01%
  Nombre total de comptes actius 4.054 4.702 5.933 7.872 10.411 12.535 14.054 15.377 16.415 16.644 16.545€ -0,59%
  Nombre de libretes a la vista 2.339 2.621 3.238 4.696 6.682 8.274 9.318 10.146 10.522 10.410 10.087€ -3,10%
  Nombre de comptes corrents 1.715 2.081 2.695 3.122 3.651 4.162 4.581 5.099 5.756 6.103 6331€ 3,74%
  Nombre de llibretes a termini 54 78 99 155 132 137 131 127 -3,05%
  Nombre total de titulars 5.447 6.245 7.808 10.391 13.837 16.556 18.432 20.478 18.095 18.336 18.209 -0,69%
  Total persones físiques 4.695 5.343 6.782 9.176 12.384 14.824 16.609 18.381 16.130 16.337 16.139 -1,21%
  Total persones jurídiques 752 902 1.026 1.215 1.453 1.732 1.823 2.097 1.965 1.999 2.070 3,55%
  Saldo mig dels comptes 4.070€ 3.702€ 3.379€ 3.768€ 4.335€ 5.024€ 6.224€ 8.032€ 9.502€ 11.189€ 11.649€ 4,11%
  Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici
  De la llibreta a la vista 2,00% 1,00% 1,25% 1,25% 1,25% 1,00% 0,60% 0,30% 0,15% 0,05% 0,05% 0,00%
  Del compte corrent 0,70% 0,70% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,15% 0,07% 0,05% 0,05% 0,00%
  Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya 5,73% 5,96% 6,75% 9,50% 11,80% 14,60% 19,43% 26,23% 30,69% 34,55% 36,50% 5,64%

  L’any 2019 els dipòsits totals de l’Estalvi Ètic han arribat als 192,7 milions d’euros, el que suposa un increment del 3,49% respecte de l’any anterior. Continuem amb increments de dipòsits de clients.
  El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre es de 16.545 i el saldo mig ha augmentat el 4,11%, situant-se en 11.189 €.
  El nombre de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic és de 18.209, dels quals un 88,6% correspon a persones físiques.
  Els dipòsits de l’Estalvi Ètic representen el 36,50% del total de dipòsits de l’Entitat, mentre que l’any anterior eren del 34,55%.

 • Evolució 2009-2019
  Conceptes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % inc 19/18
  Conceptes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20019 % inc 19/18
  Dotació anual de fons de donacions 118.535€ 84.545€ 100.008€ 127.264€ 184.017€ 234.653€ 213.122€ 155.835€ 177.205€ 162.697€ 160.721€ -1,21%
  Donacions de clients sobre interessos 105.963€ 71.959€ 71.959€ 112.296€ 174.128€ 217.893€ 196.639€ 142.737€ 111.701€ 64.835€ 55.003€ -15,16%
  Aportació solidària clients 16.580€ 24.640€ 48,61%
  Fons provinents de l'Assegurança Solidària 11.703€ 11.728€ 13.398€ 14.035€ 8.582€ 15.442€ 15.081€ 11.750€ 11.326€ 14.438€ 13.651€ -5,45%
  Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari 410€ 378€ 303€ 360€ 589€ 720€ 1.287€ 1.348€ 2.690€
  Interessos dipòsits termini 459€ 480€ 561€ 573€ 718€ 598€ 115€
  Donació Colonya per finançaments Etics 51.488€ 66.844€ 67.427€ 0,87%
  Acumulat de la dotació del fons de donacions 547.283€ 631.828€ 731.836€ 859.100€ 1.043.117€ 1.277.770€ 1.490.892€ 1.646.727€ 1.823.932€ 1.986.629€ 2.147.350€ 8,09%
  Saldo del Fons de Solidaritat 61.875€ 77.397€ 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.967€ 32.967€ 0,00%

  L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 160 mil euros. La reducció de la donació per part dels clients a causa de la baixada del tipus d’interès, ha estat compensada per la donació de Colonya del 0,35% de l'import dels finançaments formalitzats amb fons de l’Estalvi Ètic.
  Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2020.
  Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut més de dos milions d’euros.

 • Evolució 2009-2019
  Conceptes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % inc 19/18
  Conceptes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % inc 19/18
  Subvencions concedides anualment
  Import 118.650€ 93.810€ 75.448€ 69.556€ 103.537€ 142.721€ 200.929€ 201.273€ 161.455€ 177.888€ 160.577 -9,73%
  Nombre de projectes 55 62 77 63 70 93 113 139 126 129 137 6,20%
  Subvencions dels Fons d'Ajudes
  Import 16.703€ 45.000€ 25.000€ 28.000€ 9.000€ 27.000€ 23.000€ 15.019€ 20.000€ 0 0,00%
  Nombre de projectes 2 2 5 3 3 1 3 2 1 1 0 0,00%
  Subvencions concedides acumulades
  Import 475.219€ 585.732€ 706.180€ 800.736€ 932.273€ 1.083.994€ 1.311.923€ 1.536.196€ 1.712.670€ 1.910.558€ 2.071.135€ 8,40%
  Nombre de projectes 186 250 332 398 471 565 681 822 949 1079 1216 12,70%
  Saldo del Fons de Solidaritat 61.875€ 77.397€ 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.957€ 32.957€ 0,00%

  L’any 2019 s’han concedit subvencions a 137 entitats del Tercer Sector Social per una quantitat de 160.577 euros
  En el fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències i ha un saldo de 32.957 euros
  El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera els 2 milions d'euros

  Classificació de les subvencions segons la finalitat dels projectes
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número
  2001-2004 60.894€ 24 6.000€ 2 14.600€ 5 6.000€ 1 87.494€ 32
  2005 13.355€ 5 7.360€ 2 7.000€ 1 27.715€ 8
  2006 27.278€ 10 11.575€ 4 7.500€ 3 2.000€ 1 48.353€ 18
  2007 41.373€ 17 18.700€ 7 9.000€ 3 3.835€ 2 72.908€ 29
  2008 63.010€ 25 17.000€ 7 6.500€ 3 13.400€ 7 99.910€ 42
  2009 75.050€ 34 20.700€ 10 13.900€ 5 9.000€ 6 118.650€ 55
  2010 53.793€ 39 18.480€ 10 11.619€ 6 4.000€ 2 5.918€ 5 93.810€ 62
  2011 45.956€ 42 11.952€ 14 7.940€ 8 7.600€ 9 2.000€ 4 75.448€ 77
  2012 44.900€ 39 11.000€ 9 4.631€ 5 5.425€ 7 3.600€ 3 69.556€ 63
  2013 61.297€ 45 18.440€ 9 3.400€ 3 5.500€ 4 14.900€ 9 103.537€ 70
  2014 98.993€ 63 11.112€ 6 12.016€ 9 7.800€ 5 12.800€ 10 142.721€ 93
  2015 135.067€ 73 13.150€ 7 25.014€ 16 8.498€ 5 19.200€ 12 200.929€ 113
  2016 135.661€ 89 16.100€ 11 19.700€ 14 10.526€ 8 19.286€ 17 201.273€ 139
  2017 107.033€ 84 14.220€ 8 14.025€ 12 10.500€ 8 15.677€ 14 161.455€ 126
  2018 119.984€ 87 14.500€ 6 13.340€ 12 16.470€ 12 13.594€ 12 177.888€ 129
  2019 104.253€ 94 18.575€ 9 10.640€ 11 14.200€ 10 12.909€ 13 160.577€ 137
  Totals 1.187.897€ 770 228.864€ 121 122.325€ 96 142.019€ 89 161.119€ 117 1.842.224€ 1193
  % mitjana 64,48% 64,54% 12,42% 10,14% 6,64% 8,05% 8,05% 7,46% 8,75% 9,81%

  Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials.

  Titular Localitat Import
  Titular Localitat Import
 • Evolució 2009-2019
  Conceptes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % inc 19/18
  Conceptes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % inc 19/18
  Finançaments formalitzats anualment
  Import concedit 1,660.728€ 1,285.871€ 2,545.473€ 2,660.807€ 2,962.940€ 3,836.366€ 5,707.303€ 13,126.641€ 13,816.166€ 19.098.205€ 19.264.825€ 0,87%
  Nombre d'operacions 33 28 59 65 52 41 175 247 279 411 495 20,44%
  Finançaments formalitzats acumulats
  Import concedit 7,455.913€ 8,741.784€ 11,287.257€ 13,948.064€ 16,911.004€ 20,747.370€ 26,454.673€ 39,581.314€ 65,863.543€ 84.961.748€ 104.226.573€ 22,67%
  Nombre d'operacions 148 176 235 300 352 393 568 815 962 1505 2000 32,89%
  Saldo actual finançaments 2,316.685€ 2,771.906€ 4,395.746€ 5,151.701€ 4,353.831€ 4,862.618€ 8,391.523€ 20,403.424€ 48,344.043€ 59.757.482€ 68.326.042€ 14,34%
  Índex de morositat 0,84% 0,77% 1,00% 0,70% 1,29% 0,30% 0,01% 0,27% 3,43% 2,84% 2,64% -7,04%
  Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) 0,80% 0,99% 1,53% 1,75% 1,23% 1,56% 2,31% 3,48% 12,28% 13,82% 15,07% 9,04%
  Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) 14,04% 15,92% 21,93% 17,36% 9,70% 7,72% 9,62% 16,52% 31,00% 32,10% 35,45% 10,44%

  En 2019 s'han formalitzat 495 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 19,2 milions d'euros
  L'índex de morositat està en el 2,64%
  Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 15,07% del total de dipòsits de l’Entitat.
  L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.

  Classificació Finançaments Concedits 2019 per Finalitats
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Iniciatives d'economia verda 12 237.100€ 1,23%
  Educació, cultura i R+D+I 33 671.225€ 3,48%
  Salud i Benestar social 75 1.911.500€ 9,92%
  Economia productiva i desenvolupament local 254 5.954.800€ 30,91%
  Habitatge 121 10.490.200 54,45%
  Total general 495 19.264.825€
  Classificació Finançaments Concedits 2019 per Destinataris
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Economia productiva 254 5.954.800€ 30,91%
  Famílies i persones físiques 202 11.299.545€ 58,65%
  Economia social 39 2.010.480€ 10,44%
  Total general 495 19.264.825€
  Titular Import
  Titular Import
 • Moviments 2019
  Conceptes Data Moviments Saldo disponible
  Concepte Data Moviments Saldo disponible
  Saldo 31/12/2019 32.957,85€
  Saldo 31/12/2018 32.957,85€

  Del Fons d'Ajudes i Emergències es va fer una donació de 20.000 € pels damnificats de la torrentada de Sant Llorenç des Cardasar realitzada a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament per ajudar a aquells més necessitats.

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar